STOP ! Pa Peye Tike Sa-a

Si ou deja gen avoka pou zafe sila, pa okipe enfomasyon sa-a.

Lite
Youn nan pi gro problèm ki genyen le ou resevwa on tikè, se pwen ki alé sou dosie ou. Pwen se youn nan faktè kompayi asirans itilizé pou konnen kombé ou va péyé pou asirans ou. NOU KAPAB EDE. Si ou te pran tikè nan "Miami-Dade, Broward, ou Palm Beach County." Tanpri konsidere youn nan plizie rézon ke ou dwé pran on avoka pou lite pou ou nan tribinal.

Ekonomize Tan Presie Ou
Pa pedi tan nan travay ou. Pi fô ka, ou pa men'm bezwen ale nan tribinal.

Pa Kite Yo Mete Pwen Sou-ou
Nou guaranti pap genyen pwen sou lisans-ou o si non nap renmet ou lajan ou. (sèlman pou ka kipa kriminel)

Ale Ak Moun Ki Gen Eksperians
Biro nou yo okipe plis ké mil ka tikè. Avoka nou yo pozé polis ki baw-ou tikè ya kesyon anplis yo pran tout mwayen legal pou yo rétiré tikè-a pou-ou.

Pi Fo Sispansyon On Leve Nan 24 Tre
Nan pi fô ka biro nou yo leve sispansyon lisans nan 24 trè. Konsa ou pa bezwen pase tout la jounen nan lign nan tribinal.

Kité avoka nou yo ki chajé ak eksperians ansam'm ak lôt profésyonèl édé ou retire tikè ou pran. Rélé nou nan Broward (954) 370-9999 ou nan Miami-Dade (305) 661-7272. Ou-byen e-mail nou jodi ya. Fre nou komanse nan $79.00 plis fre tribinal (si genyen.)

Pou plis enfomasyon tan pri ale nan "more info (FAQ'S)." Nou gen, on lis de kesyon ak repons ke yo kapab mandé pi souvan pou édé-ou nan problem ak tikè ou.

"Pa Kite Yo Mete Pwen Sou-ou Nou guaranti pap genyen pwen sou lisans-ou o si non nap renmet ou lajan ou. (sèlman pou ka kipa kriminel)"

Follow Me

Unger & Kowitt also Featured on:

Google logo                       yelp logo                            yp logo                                merchantcircle logo